I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich

w Żninie 

Bookcrossing

UWAGA!!!

OGŁASZAMY AKCJĘ BOOKCROSSINGOWĄ „KSIĄŻKOBRANIE”

        WSTĘPEM DO AKCJI JEST OGŁOSZONY KONKURS NA EKSLIBRIS – ZACHĘCAMY DO UCZESTNICTWA. AKCJA MA NA CELU ROZPOWSZECHNIENIE I PROMOCJĘ CZYTELNICTWA WŚRÓD UCZNIÓW I NAUCZYCIELI SZKOŁY.

      Zadaniem każdej klasy jest przyniesienie niezniszczonych książek ( co najmniej 5- liczymy na więcej :D), które następnie zostaną udostępnione do czytania innym. Książki należy dostarczyć do Biblioteki Szkolnej do 21.10.2016- piątek. Książki zostaną opatrzone ekslibrisem powstałym z okazji akcji i przygotowane do przekazania w bookcrossingu. Wszyscy zainteresowani przeczytaniem książki mogą ją zabrać do domu, przeczytać, a następnie przynieść do szkoły i odłożyć na półkę. O książki udostępniane w akcji należy dbać.

           Po zakończeniu akcji bookcrossingowej książki zostaną przekazane do Biblioteki Szkolnej.

Dziękujemy

Organizatorzy: A. Dąbrowska- Pawłowska, Biblioteka Szkolna, Samorząd Uczniowski.

Konkurs na recenzję utworu Jerzego Pietrkiewicza

     Samorząd Województwa wraz z Jerzy Peterkiewicz Educational Foundation organizuje z okazji 100. rocznicy urodzin Jerzego Pietrkiewicza konkurs na recenzję utworu Jerzego Pietrkiewicza dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Zaproszenie i regulamin.

Informacja

         Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie informuje, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 dla uczniów naszej szkoły odbędzie się w dniu 1 września 2016 r. (czwartek) o godzinie 900. Uroczystość zostanie poprzedzona mszą świętą
w kościele św. Floriana o godzinie 8 00.

Informacja dla maturzystów

1. Przekazanie świadectw dojrzałości - zdającym egzamin maturalny w roku szkolnym 2015/2016 oraz aneksów do świadectw dojrzałości - podwyższającym wyniki egzaminu lub zdającym dodatkowe przedmioty, nastąpi w dniu 5 lipca 2016 r. (wtorek) o godz. 10 00 w sekretariacie szkoły.

2. Zdający, który przystąpił do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu części ustnej lub pisemnej, może przystąpić ponownie do egzaminu z tego samego przedmiotu i na tym samym poziomie w sierpniu tego samego roku. W związku z powyższym zainteresowane osoby są zobowiązane złożyć do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników.

3. Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym – sierpień 2016 r.
a) egzamin pisemny – 23 sierpnia 2016 r., godz. 9:00,
b) egzamin ustny – 24-26 sierpnia 2016 roku.

Szkolenie dla Młodzieży