I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich

w Żninie 

Szkolenie dla Młodzieży

Konkurs recytatorski

     I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Żninie zaprasza 15 kwietnia 2016 roku na Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Europejskiej w języku angielskim oraz niemieckim.

Informacja

     Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie informuje, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 dla uczniów naszej szkoły odbędzie się w dniu 1 września 2015 r. (wtorek) o godz. 9:00. Uroczystość zostanie poprzedzona mszą świętą w kościele św. Floriana w Żninie o godz. 8:00.

Informacja dla maturzystów

1. Przekazanie świadectw dojrzałości - zdającym egzamin maturalny w roku szkolnym 2014/2015 oraz aneksów do świadectw dojrzałości -  podwyższającym wyniki egzaminu lub zdającym dodatkowe przedmioty, nastąpi w dniu 30 czerwca 2015 r. (wtorek) o godz. 900                        w sekretariacie szkoły.


 
2. Zdający, który przystąpił do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu części ustnej lub pisemnej, może przystąpić ponownie do egzaminu z tego samego przedmiotu i na tym samym poziomie w okresie od sierpnia do września tego samego roku. W związku z powyższym zainteresowane osoby są zobowiązane złożyć do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu
w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników.

3. Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym – sierpień 2015 r.

a) egzamin pisemny25 sierpnia 2015 r., godz. 900,

b) egzamin ustny 24-28 sierpnia 2015 roku.

Wiarygodna Szkoła