O projekcie

Projekt „Wsparcie na rzecz kształcenia ogólnego w powiecie żnińskim” realizowany jest przez Powiat Żniński w okresie od 01.01.2024 do 30.06.2025 r.

Całkowita wartość projektu: 407 031,00 zł.

Całkowita wartość dofinansowania: 366 327,90, w tym:

1) EFS+ 345 976,35 zł,

2) budżet państwa 20 351,55 zł.

Wkład własny: 40 703,10 zł.

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zwiększenie kompetencji kluczowych 110 uczniów, podniesienie kompetencji 20 nauczycieli oraz poprawa efektywności i jakości kształcenia ogólnego 1 szkoły, dla której organem prowadzącym jest Powiat Żniński do dnia 30 czerwca 2025 r.

Projekt skierowany jest do 110 uczniów oraz 20 nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie.

Projekt przewiduje realizację 5 zadań:

1. Rozwijająca ścieżka edukacyjna ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych. Zadanie skierowane do 110 uczniów/uczennic, którego celem jest rozwój kompetencji kluczowych z zakresu matematyki, chemii, biologii, języka angielskiego i fizyki. Dla uczestników zajęć z matematyki zostanie zorganizowana Noc Matematyczna oraz wyjazd na INŻYNIERALIA (zajęcia na uczelni wyższej obejmujące wykłady i laboratoria z dziedzin technicznych, matematycznych, fizycznych i ICT), na które pojadą również uczniowie biorący udział w zajęciach z fizyki.

Uczniowie uczestniczący w zajęciach z chemii i biologii pojadą na tzw. LABORATORIA z zakresu nauk chemicznych odbywające się na wybranej uczelni wyższej, a uczniowie zajęć z języka angielskiego mają zaplanowany wyjazd na SZTUKĘ ANGLOJĘZYCZNĄ.

W ramach zadania zostaną zakupione: 2 mikroskopy cyfrowe LCD z kamerą cyfrową, 3 monitory interaktywne, 2 projektory multimedialne, filamenty do drukarki 3D, pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskiego, artykuły biurowe niezbędne do przygotowania materiałów dydaktycznych dla uczniów.

2. Wsparcie dla uczniów uwzględniające współczesne wyzwania edukacyjne oraz ukierunkowane na wzrost kompetencji związanych z zieloną oraz cyfrową transformacją.

Zadanie adresowane jest do minimum 60 uczniów/uczennic i obejmuje 3 panele:

Panel prozdrowotny obejmujący:

– warsztaty grupowe z dietetykiem,

– konsultacje indywidualne z dietetykiem,

– warsztaty z trenerem personalnym,

– porady żywieniowe, tworzenie planu żywieniowego, analiza masy ciała, ćwiczenia fizyczne, zalecenia fizjoterapeutyczne.

W ramach akcji zakupione zostaną rośliny do nasadzeń (drzewka, krzewy ozdobne, byliny), tabliczki PCV do oznakowania pomieszczeń „oszczędzaj wodę”, „wychodząc zgaś światło”, 2 stojaki rowerowe.

Organizacja Szkolnego Dnia w Dobrym Klimacie:

– „Drugie życie Twojej szafy” – wymiana odzieży, torebek, biżuterii etc.,

– utworzenie wokół szkoły „Zielonej strefy” – posadzenie roślin,

– akcja dotycząca oszczędzania wody i energii,

– akcja popularyzująca transport dwukołowy

Warsztaty z przemocy i cyberprzemocy rówieśniczej – warsztaty poprowadzi ekspert w zakresie kompetencji cyfrowych, agresji elektronicznej, nowych mediów, komunikacji w szkole, cyberprzemocy wśród młodzieży.

3. Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów.

W ramach zadania doradcy edukacyjno – zawodowi przeprowadzą doradztwo dla 50 uczniów/uczennic. Na każdego ucznia/uczennicę przewidziano 3 godziny doradztwa indywidualnego. Każdy uczeń/uczennica otrzyma scenariusz edukacyjno – zawodowy stworzony na podstawie testu. Ponadto zostanie zorganizowany wyjazd na Targi Edukacyjne do Poznania oraz warsztaty z pn. „Autoprezentacja – rozwój osobisty i kariera zawodowa”.

Na potrzeby doradztwa zakupione zostaną narzędzia diagnostyczne w postaci programów komputerowych, tj. „Multimedialny kwestionariusz preferencji zawodowych” i „Indywidualny planer kariery”.

4. Realizacja wysokiej jakości staży dla uczniów.

W ramach zadania zostaną zrealizowane staże dla 35 uczniów/uczennic. Każdy uczeń/uczennica odbędzie 160 h stażu, za które otrzyma stypendium w wysokości 2880 zł. Staże odbywać się będą w miesiącach VII-VIII 2024 r. Stażyści / stażystki objęci/objęte zostaną ubezpieczeniem NNW.

5. Doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli kadry pedagogicznej.

Zadnie kierowane jest do 20 nauczycieli/nauczycielek i obejmuje następujące studia/kursy/szkolenia:

• Studia podyplomowe z matematyki dla 1 nauczyciela/nauczycielki,

• Studia podyplomowe z edukacji włączającej dla 1 nauczyciela/nauczycielki,

• Kurs doskonalący z zakresu tworzenia stron internetowych dla 1 nauczyciela/nauczycielki,

• Szkolenie zamknięte z zakresu pracy z młodzieżą z problemami emocjonalnymi dla 20 nauczycieli,

• Szkolenie zamknięte z zakresu współpracy z trudnym rodzicem dla 20 nauczycieli,

• Szkolenie zamknięte z zakresu bezpieczeństwa młodzieży w internecie dla 20 nauczycieli.

Projekt zakłada osiągnięcie następujących rezultatów:

1. 20 przedstawicieli kadry I LO w Żninie zostanie objętych wsparciem.

2. 1 placówka systemu oświaty zostanie objęta wsparciem.

3. 110 uczniów I LO w Żninie zostanie objętych wsparciem.

4. 50 uczniów będzie uczestniczyć w doradztwie zawodowym.

5. 18 przedstawicieli kadry I LO w Żninie uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu.

6. 93 uczniów I LO w Żninie, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania FEKP 08.12 Kształcenie ogólne BydOF-IP, Celu szczegółowego EFS+.CP4.F – Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z umową nr BZIT-III-042.200.4.2024-IP w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

 #FunduszeEuropejskie